LOVER FOR NORSK ANTIKVARBOKHANDLERFORENING

Vedtatt 30.04.1942 – med endringer av 22.06.1948, 21.102002, 30.03.2006, 25.03.2009 og 27.03.2019

§ 1 NAVN

Foreningens navn er ”Norsk Antikvarbokhandlerforening”.

§ 2 FORMÅL

Foreningens formål er:

– å virke for antikvarbokbransjens interesse og samhold.

– å høyne bransjens generelle faglige og etiske standard i henhold til ”Code of practice” og øvrige retningslinjer gitt av vår internasjonale forening; International League of Antiquarian Booksellers (ILAB/LILA).

– å representere bransjen i forhandlinger med myndigheter og andre.

– å støtte og fremme de enkelte medlemmers berettigede interesser.

§ 3 MEDLEMMER

A. Firmamedlem med stemmerett; er bare registrerte firmaer med den offentlige godkjennelse som myndighetene krever for å drive antikvarbokhandel. Firmaet må ha handel med brukte og antikvariske bøker, manuskripter, trykk og/eller kart som sin hovedvirksomhet. Firmaets innehaver eller leder skal være personlig medlem, eller kvalifisert for å bli medlem.

Medlemskap medfører at firmaet kan bli deltaker på www.antikvariat.net.

B. Personlig medlem som firmarepresentant; må være innehaver eller leder med prokura i firma som er medlem av, eller samtidig kan bli medlem av foreningen. Det kreves minst 5 års praksis/utdannelse i faget eller annen relevant yrkespraksis/utdannelse, samt at antikvarbokhandelen er hovedbeskjeftigelsen.

C. Personlige medlemmer uten stemmerett; kan de bli som er medarbeidere i medlemsbedrifter. Det kreves minst 1 års praksis i faget.
Personlige medlemmer uten stemmerett; kan de bli som er medlemmer etter § 3B, dersom firmaet legger ned driften eller de blir pensjonister.

D. Æresmedlemmer; er personlige medlemmer uten stemmerett, som for sin innsats for foreningen og bransjen er innvilget gratis medlemsskap livet ut.

E: Søkere; Søknad om medlemskap, med vedlegg, må sendes foreningens styre innen et kalenderårs utgang dersom søknaden skal kunne bli behandlet på følgende års generalforsamling.
Firmaer som søker om medlemskap må kunne dokumentere at de innfrir de formelle kravene som fremgår av §3A og 3B ovenfor. Videre må de ha anbefaling fra minst 2 stemmeberettigete medlemmer. Styret undersøker søkerens kvalifikasjoner og legger søknaden med sin innberetning frem for generalforsamlingen. For at søkeren kan bli medlem kreves 3/4 flertall og at minst halvparten av de stemmeberettigede har avgitt stemme.

§ 4 EKSKLUSJON

Styret kan foreslå eksklusjon av et medlem eller endring av medlemsstatus etter at dette først er gitt adgang til å uttale seg. Eksklusjon foretas av generalforsamlingen, eller ekstraordinær generalforsamling med 3/4 flertall og hvor minst 1/2 parten av de stemmeberettigede medlemmer har avgitt stemme.

§ 5 KONTINGENT

Generalforsamlingen bestemmer kontingenten, innmeldingsgebyr i foreningen og deltakeravgift på www.antikvariat.net.

§ 6 STEMMERETT

Stemmerett har bare medlemmer nevnt i § 3 A, representert ved B-medlem eller C-medlem med fullmakt.

Hvert firma har bare en stemme, ved fravær kan det gis fullmakt til annet A-medlem.

§ 7 STYRE

Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen og består av 4 stemmeberettigede medlemmer. Generalforsamlingen velger styre og bestemmer formann. Generalforsamlingen velger også kasserer og revisor. Kasserer kan, men må ikke være styremedlem.

Flere enn ett medlem av et firma kan ikke samtidig være i styret. Hvis et C-medlem sitter i styre overtar det B-medlemmets stemmerett på møter og generalforsamling.

§ 8 GENERALFORSAMLING OG MØTER

A. GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mars etter forutgående innkallelse med minst 3 ukers varsel.

På generalforsamlingen behandles det reviderte regnskap, styrets beretning, budsjett, årsplan og annet som er nevnt i innkallingen. Det velges styre med formann, kasserer, revisor og evt. nye medlemmer.

B. MEDLEMSMØTER

Medlemsmøtene kan foreta vedtak i saker som ikke er nevnt i § 8A. Vedtak krever alminnelig flertall og at minst 1/2-parten av medlemmene har avgitt stemme.

§ 9 OPPLØSNING

Beslutning om oppløsning av foreningen kan bare treffes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med minst 3/4 flertall av samtlige stemmeberettigede medlemmer.

§ 10 VEDTEKSTENDRING

Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med minst 3/4 flertall.

%d bloggers like this: